fa

en

 

 

خدمات بازرسی ایمنی و نصب

این شرکت جهت اطمینان از نصب و اجرا در هنگام نصب و نیز پس از تحویل کامل پروژه به صورت ادواری، از محل بازدید بعمل می آورد.

مواردی که در بازدیدهای ادواری بررسی می شود به موارد ذیل اشاره می گردد :

  • ایمنی نصب از لحاظ صحت اتصالات
  • سالم بودن کف فضای مورد استفاده ، تراز بودن کف و کف بتنی برای انبارها
  • رعایت استانداردهای نصب
  • بررسی محل عبور و استفاده کارکنان از سیستم ها
  • بررسی و آموزش استفاده صحیح کارکنان طبق استانداردهای محصول