fa

en

 

 

خدمات مشاوره و طراحی

به منظور بهره وری بیشتر فضا و محصول، کارشناسان این شرکت از مراحل ابتدایی طراحی فضا در کنار مشتری خواهند بود و در زمینه سرمایه گذاری مناسب با مشاوره شناخت نیازهای حال و آتی سازمان و نیز انتخاب و طراحی بهترین نوع سیستم که تمامی نیازهای مشتری را رفع نماید، بهره برداری بهینه سازمان از محصول را تضمین می نماید.

مشاوره و طراحی قبل از خرید بصورت رایگان صورت می پذیرد .