fa

en

 

 

خدمات نصب

تمامی محصولات این شرکت با استفاده از پرسنل کارازموده ومتخصص نصب و اجرا میگردد.

چنانچه مشتری محصولی را خریداری نماید و خدمات نصب محصول را در زمان دیگری درخواست دهد، این شرکت تعهد می نماید در هر مقتضی طبق دستور مشتری نسبت به نصب محصول اقدام نماید.

لازم به ذکر است که پروژه های نصب شده طبق دستورالعمل های تعریف شده و ضوابط و استانداردهای نصب محصولات و در زمان مورد نظر درخواست مشتری نصب گردیده و درپایان توسط بازرسی نصب کنترل می گردند. در صورت وجود عدم انطباق نصب با نقشه اجرایی اقدامات اصلی صورت میگردد .