fa

en

 

 

ترالی

ترالی

ترالی بیمارستانی
ترالی یک واحد متحرک است که با اهداف مختلف از جمله احیای قلبی ریوی و حمل دارو و تجهیزات پزشکی طراحی شده است .این ترالی با تمام داروها و ملزومات مورد نیاز تیم اورژانس در زمان احیای قلبی ریوی قبلا تجهیز گردیده است. این واحد متحرک در محلهای استراتژیک بیمارستان یا اورژانس قرار گرفته و قادر است در صورت نیاز به سرعت بر بالین بیمار آورده شده و توسط تیم های مختلف پزشکی مورد استفاده قرار گیرد .

تصاویر در گالری :

ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی ترالی