fa

en

 

 

پایه سرم

پایه سرم

پایه سرم از میله هایی که در قسمت فوقانی آن گیره هایی برای نگه داری سرم و در قسمت پایین دارای چرخ برای حرکت است ، تشکیل شده و قابلیت تنظیم ارتفاع میله ها نیز وجود دارد. پایه سرم در دو نوع مستقل و وصل شونده به ترالی اورژانس وجود دارد . در تولید پایه سرم جنس و کیفیت فلز نگهدارنده اصلی و در صورت چرخدار بودن پایه سرم ، جنس چرخ های پایه سرم که برای جابجایی آن مورد استفاده قرار میگیرد بسیار مهم و حائز اهمیت است . انواع پایه سرم که با مرغوب ترین مواد اولیه تولید می شود در این بخش قابل مشاهده است .

تصاویر در گالری :

پایه سرم پایه سرم پایه سرم